درباره ما


یونس شعبان

دارای مدرک کارشناسی ماساژ درمانی ورزشی و کایروپرکتیک از دانشگاه پرسپولیس تهران

این مدرک فقط در شش دوره دانشجویی در کل کشور صادر گردیده و فرد کارشناس آناتومی بدن را در سطح عالی و آسیب شناسی بدن را به طور کامل در طول 4 سال آموزش دیده و به حرکات بیومکانیک و حرکت شناسی بدن مسلط می باشد.